Kalendarium

1. Zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej odbyło się 26 kwietnia 2013 roku. Towarzystwo nosiło wówczas roboczą nazwę Asocjacja intensywnej terapii interdyscyplinarnej. Na zebraniu wyłoniono Zarząd w składzie:

– prof. dr hab. med. Rafał Niżankowski – Prezes Zarządu Głównego

– prof. dr hab. med. Andrzej Kübler – Wiceprezes Zarządu Głównego

– dr n. med. Konstanty Szułdrzyński – Sekretarz Zarządu Głównego

2. 27 lutego 2014 roku profesor Rafał Niżankowski uczestniczył w posiedzeniu Rady ds. Anestezjologii i Intensywnej Terapii, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15 z inicjatywy Aleksandra Soplińskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

3. 6 marca 2014 roku w hotelu „Stok” w Wiśle odbyło się pierwsze spotkanie grupy ekspertów, mające na celu opracowanie wytycznych postępowania w terapii daremnej. W skład grupy roboczej weszli między innymi prof. Rafał Niżankowski oraz prof. Andrzej Kübler. Prace grupy zaowocowały stworzeniem Wytycznych postępowania wobec braku skuteczności podtrzymywania funkcji narządów (terapii daremnej) u pacjentów pozbawionych możliwości świadomego składania oświadczeń woli na oddziałach intensywnej terapii. Dokument opublikowano jako artykuł specjalny „Anestezjologii i Intensywnej Terapii” 2014, T. 46, numer 4 (dostępny także na Naszej stronie internetowej w zakładce Rekomendacje). 

4. 28 marca 2014 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia zaaprobował brzmienie Statutu Towarzystwa z dnia 31 stycznia 2014. PTITI zostało wpisane w rejestr stowarzyszeń, otrzymując numer KRS: 503630.

5. W dniach 4 – 5 kwietnia 2014 w warszawskim hotelu „Mercure” przy ul. Złotej 48/54 odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej Challenges and Opportunities for Critically Ill. Patronat naukowy nad konferencją sprawowali: prof. Andrzej Kübler, prof. Rafał Niżankowski, prof. Roman Jaeschke oraz prof. Jarosław Fedorowski. W trakcie konferencji 24 osoby złożyły deklaracje członkowskie do  PTITI.

6. 16 maja 2014 w siedzibie PTITI przy ul. Skawińskiej 8 w Krakowie odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego PTITI. Wzięli w nim udział:

– prof. Rafał Niżankowski – Prezes Zarządu Głównego

– prof. Andrzej Kübler – Wiceprezes Zarządu Głównego

– dr med. Wiesław Królikowski – Prezes – Elekt Zarządu Głównego

– prof. Ryszard Lauterbach – Członek Zarządu Głównego

– dr med. Konstanty Szułdrzyński – Sekretarz

Podczas posiedzenia uchwalono, co następuje:

 • składka roczna dla Członków Zwyczajnych na rok 2014 wynosi 120 PLN
 • decyzją Zarządu przyjęto w poczet Towarzystwa wszystkie Szanowne Koleżanki i Kolegów, którzy spełnili wymogi formalne, sprecyzowane w Statucie,  i złożyli deklarację członkowską (wykaz Członków Zwyczajnych jest dostępny na Naszej stronie w zakładce Członkowie Zwyczajni)
 • podjęto dyskusję nad przyszłym opracowaniem wytycznych postępowania dla pracowników oddziałów intensywnej terapii, co stanowi jeden z celów statutowych Towarzystwa
 • postulowano wystąpienie do Ministra Zdrowia o zmianę rozporządzenia w sprawie specjalizacji w intensywnej terapii ze szczególnym uwzględnieniem korekty błędów w programie tejże specjalizacji
 • dyskutowano nad podjęciem merytorycznej współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
 • powołano sekcje tematyczne oraz osoby sprawujące opiekę merytoryczną nad poszczególnymi sekcjami. Określono ponadto zakres działań i zadań dla poszczególnych sekcji (wykaz sekcji na Naszej stronie w zakładce Sekcje tematyczne)

7. 10 lipca 2014 na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego opublikowano program specjalizacji w dziedzinie intensywnej terapii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

8. 8 października 2014 w siedzibie PTITI odbyło się posiedzenie robocze Zarządu. Udział w nim wzięli: Prezes oraz Sekretarz Zarządu. Podczas posiedzenia opracowano wstępny zakres merytoryczny II konferencji PTITI.

9. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 Polskie Towarzystwo Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej składa się z:

 • 9 Członków Zarządu Głównego
 • 3 Członków Komisji Rewizyjnej
 • 25 Członków Założycieli
 • 26 Członków Zwyczajnych
 • 1 Członka Zagranicznego

 

 

Przejdź do paska narzędzi