Kalendarium

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej

Informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej odbędzie się w Krakowie w dniu 26 lutego 2019 r.

Miejsce obrad: Sala Konferencyjna II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM im. Prof. Andrzeja Szczeklika, ul. Skawińska 8

Początek rejestracji członków – godz. 11:30
Pierwszy termin Zgromadzenia – godz. 12:00
Drugi termin Zgromadzenia – godz. 12:15
Zakończenie Walnego Zgromadzenia – godz. 14:30

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie zebranych przez Prezesa Zarządu Głównego PTITI kadencji upływającej w 2023 roku, dr n. med. Wiesława Królikowskiego
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjną prawomocności Zgromadzenia
 5. Wybór Sekretarza Zgromadzenia
 6. Przyjęcie programu Walnego Zgromadzenia
 7. Sprawozdanie Zarządu Głównego PTITI za okres 2013–2018
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem
 9. Sprawozdanie finansowe za okres 2013–2018
 10. Dyskusja nad sprawozdaniem
 11. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
 12. Przedstawienie kandydatury Prezesa-Elekta PTITI kadencji upływającej w 2023 roku
  (Prezesa kadencji 2023–2028)
 13. Przedstawienie kandydata/ów na Wiceprezesa PTITI kadencji upływającej
  w 2023 roku, wskazanych przez Kolegium Intensywistów
 14. Przedstawienie kandydata na Sekretarza Zarządu Głównego PTITI kadencji upływającej
  w 2023 roku
 15. Wybory Prezesa-Elekta, Wiceprezesa oraz Sekretarza (głosowanie)

Przerwa kilkuminutowa (na zliczenie głosów)

 1. Ogłoszenie wyników głosowania
 2. Przedstawienie kandydatów na członków Głównej Komisji Rewizyjnej (3) oraz pozostałych członków (1–5) Zarządu Głównego PTITI kolejnej kadencji upływającej w 2023 roku
 3. Dyskusja nad przedstawionymi kandydaturami i zgłaszanie innych kandydatów
 4. Wybory członków Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej

(głosowanie)

 1. Dyskusja o aktualnych sprawach Towarzystwa
 2. Ogłoszenie wyników głosowania na członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej
 3. Wystąpienie Prezesa PTITI
 4. Wolne wnioski i komunikaty
 5. Zamknięcie obrad i poczęstunek

 

 

 

1. Zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej odbyło się 26 kwietnia 2013 roku. Towarzystwo nosiło wówczas roboczą nazwę Asocjacja intensywnej terapii interdyscyplinarnej. Na zebraniu wyłoniono Zarząd w składzie:

– prof. dr hab. med. Rafał Niżankowski – Prezes Zarządu Głównego

– prof. dr hab. med. Andrzej Kübler – Wiceprezes Zarządu Głównego

– dr n. med. Konstanty Szułdrzyński – Sekretarz Zarządu Głównego

2. 27 lutego 2014 roku profesor Rafał Niżankowski uczestniczył w posiedzeniu Rady ds. Anestezjologii i Intensywnej Terapii, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15 z inicjatywy Aleksandra Soplińskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

3. 6 marca 2014 roku w hotelu „Stok” w Wiśle odbyło się pierwsze spotkanie grupy ekspertów, mające na celu opracowanie wytycznych postępowania w terapii daremnej. W skład grupy roboczej weszli między innymi prof. Rafał Niżankowski oraz prof. Andrzej Kübler. Prace grupy zaowocowały stworzeniem Wytycznych postępowania wobec braku skuteczności podtrzymywania funkcji narządów (terapii daremnej) u pacjentów pozbawionych możliwości świadomego składania oświadczeń woli na oddziałach intensywnej terapii. Dokument opublikowano jako artykuł specjalny „Anestezjologii i Intensywnej Terapii” 2014, T. 46, numer 4 (dostępny także na Naszej stronie internetowej w zakładce Rekomendacje). 

4. 28 marca 2014 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia zaaprobował brzmienie Statutu Towarzystwa z dnia 31 stycznia 2014. PTITI zostało wpisane w rejestr stowarzyszeń, otrzymując numer KRS: 503630.

5. W dniach 4 – 5 kwietnia 2014 w warszawskim hotelu „Mercure” przy ul. Złotej 48/54 odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej Challenges and Opportunities for Critically Ill. Patronat naukowy nad konferencją sprawowali: prof. Andrzej Kübler, prof. Rafał Niżankowski, prof. Roman Jaeschke oraz prof. Jarosław Fedorowski. W trakcie konferencji 24 osoby złożyły deklaracje członkowskie do  PTITI.

6. 16 maja 2014 w siedzibie PTITI przy ul. Skawińskiej 8 w Krakowie odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego PTITI. Wzięli w nim udział:

– prof. Rafał Niżankowski – Prezes Zarządu Głównego

– prof. Andrzej Kübler – Wiceprezes Zarządu Głównego

– dr med. Wiesław Królikowski – Prezes – Elekt Zarządu Głównego

– prof. Ryszard Lauterbach – Członek Zarządu Głównego

– dr med. Konstanty Szułdrzyński – Sekretarz

Podczas posiedzenia uchwalono, co następuje:

 • składka roczna dla Członków Zwyczajnych na rok 2014 wynosi 120 PLN
 • decyzją Zarządu przyjęto w poczet Towarzystwa wszystkie Szanowne Koleżanki i Kolegów, którzy spełnili wymogi formalne, sprecyzowane w Statucie,  i złożyli deklarację członkowską (wykaz Członków Zwyczajnych jest dostępny na Naszej stronie w zakładce Członkowie Zwyczajni)
 • podjęto dyskusję nad przyszłym opracowaniem wytycznych postępowania dla pracowników oddziałów intensywnej terapii, co stanowi jeden z celów statutowych Towarzystwa
 • postulowano wystąpienie do Ministra Zdrowia o zmianę rozporządzenia w sprawie specjalizacji w intensywnej terapii ze szczególnym uwzględnieniem korekty błędów w programie tejże specjalizacji
 • dyskutowano nad podjęciem merytorycznej współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
 • powołano sekcje tematyczne oraz osoby sprawujące opiekę merytoryczną nad poszczególnymi sekcjami. Określono ponadto zakres działań i zadań dla poszczególnych sekcji (wykaz sekcji na Naszej stronie w zakładce Sekcje tematyczne)

7. 10 lipca 2014 na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego opublikowano program specjalizacji w dziedzinie intensywnej terapii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

8. 8 października 2014 w siedzibie PTITI odbyło się posiedzenie robocze Zarządu. Udział w nim wzięli: Prezes oraz Sekretarz Zarządu. Podczas posiedzenia opracowano wstępny zakres merytoryczny II konferencji PTITI.

9. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 Polskie Towarzystwo Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej składa się z:

 • 9 Członków Zarządu Głównego
 • 3 Członków Komisji Rewizyjnej
 • 25 Członków Założycieli
 • 26 Członków Zwyczajnych
 • 1 Członka Zagranicznego

Przejdź do paska narzędzi