Konsultanci

Główne zadania konsultantów w ochronie zdrowia:

– zadania opiniodawcze, doradcze i kotrolne dla organów administracji rządowej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta

– nadzorowanie strony merytorycznej doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego kadry medycznej

– branie udziału w pracach komisji i zespołów powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej.

Kadencja konsultantów trwa pięć lat, a ich działalność finansowana jest z budżetu państwa.

Konsultanci dzielą się na krajowych i wojewódzkich.

Działalność konsultantów reguluje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U z 2009 r., nr 52, poz. 419 z późn. zm.)

Przejdź do paska narzędzi