Inne dokumenty do pobrania

Inne dokumenty do pobrania:

Terapia daremna (Wytyczne postępowania wobec braku skuteczności podtrzymywania funkcji narządów (terapii daremnej) u pacjentów pozbawionych możliwości świadomego składania oświadczenia woli na oddziałach intensywnej terapii, listopad 2014 r.)

Terapia daremna dzieci (Wytyczne dotyczące zaniechania i wycofania się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie dzieci, 2011 r.)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. (w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu)

Wytyczne_Polskiego_Towarzystwa_Anestezjologii_i_Intensywnej__Terapii określające zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia chorych do oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, luty 2012 r.)

Oświadczenie Zarządu PTITI-2 z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie specjalizacji z intensywnej terapii.

Przejdź do paska narzędzi